Terms & Conditions

Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN - ANSPRAKELIJKHEID

De opdrachtgever accepteert voor iedere besloten overeenkomst en zonder enig voorbehoud de hieronder beschreven algemene leveringsvoorwaarden boven elk ander soort document en boven zijn eigen (leverings-) voorwaarden. Afwijkende of specifieke voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk gecommuniceerd zijn in een overeenkomst, ondertekend door beide partijen.

Artikel 2 : TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

De opdrachtgever stuur de te vertalen document(en) alsook de gewenste leveringstermijn naar de vertaler. 
Door de opdracht te bevestigen (fax, e-mail) naar de opdrachtgever komt de vertaalovereenkomst tot stand.
De vertaler behoudt de mogelijkheid om, nadat hiervan de opdrachtgever op de hoogte is gebracht, tarieven en/of leveringstijd aan te passen ten opzichte van de bevestigde voorwaarden en dit met name in de volgende gevallen : wanneer de opdrachtgever documenten toevoegt of verandert na het opstellen van de offerte; in dit geval heeft de vertaler het recht het tarief aan te passen in verband met van de hoeveelheid gevraagd of geconstateerd meerwerk. De vertaler behoudt zich het recht om niet met de vertaling te beginnen (of verder te gaan) zolang de opdrachtgever niet duidelijk zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de nieuwe voorwaarden.

Artikel 3 : BEWIJS

Iedere copie (fax, e-mail of photocopie) van de originele bevestiging wordt door de opdrachtgever aanvaard als geldig bewijs voor het accepteren van de overeenkomst (leveringstermijn en tarief op basis van het aantal woorden in de door de opdrachtgever verstrekte document(en)).


Artikel 4 : TARIEF / AANBETALING

Het tarief kan op verschillende manieren worden berekend : ofwel voor 'n vaste prijs, ofwel een rekening in uurloon, ofwel een berekening per woord (naar aanleiding van het aantal woorden in de door de opdrachtgever vertrekte document(en)). 
Tarieven wordt bepaald ifv gewenste levertijd, volume, formaat en eventuele meerwerk omtrent vormgeving, achtergrond onderzoek of andere buitengewone specificaties die buiten het standaard werk van de vertaler vallen. 
Overeengekomen tarieven kunnen een keer per jaar in januari, en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast naar aanleiding van een verhoging van de consumentenprijsindex (CPI) - dit op basis van en beperkt tot de index van het voorgaande jaar.
Een aanbetaling kan worden gevraagd voor elke bestelling uit het buitenland (binnenland=Nederland) en voor elke binnenlandse bestelling boven de 1000 euros (excl. BTW). Het bedrag van deze aanbetaling wordt vermeld bij de bevestiging van de opdracht. Het uitvoeren van de opdracht begint in dit geval pas na het incasseren van de aanbetaling.


Artikel 5 : LEVERTIJD

De aangegeven levertijd die vermeld staat in de bevestiging is geldig op de inhoud van alle door de opdrachtgever verstrekte te vertalen document(en). De bevestigde opdracht wordt altijd in zijn geheel geleverd (alle document(en) samen).

Artikel 6 : VERPLICHTINGEN VERTALER

De vertaler doet zijn best de vertaling zo getrouw mogelijk uit te voeren ten opzichte van de originele tekst en volgens de gangbare gebruiken binnen het vertalersberoep. Tevens stelt hij alles in het werk om rekening te houden met de eventuele door de opdrachtgever bijgevoegde informatie (woordenlijst, plattegronden, tekeningen, afkortingen, enzovoort) en deze op te nemen in de vertaling. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste vertaling indien de originele tekst onduidelijk of dubbelzinnig is. De opdrachtgever wordt geacht de technische samenhang van de uiteindelijke tekst te controleren.


Artikel 7 : VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever beschikt over een tijd van 2 (2) werkdagen na ontvangst van de vertaalde of herlezen tekst om te reclameren over de kwaliteit of inhoud van de vertaling. Wanneer deze duur is verstreken wordt geacht dat de vertaling correct is uitgevoerd en kan geen klacht meer worden ingediend. Elk soort bewijs van aflevering wordt hiervoor door de opdrachtgever geaccepteerd.
Indien de opdrachtgever de specifieke terminologie en technische achtergrondinformatie die nodig kan zijn voor het tekstbegrip niet beschikbaar kan stellen, kan de vertaler niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overschrijding van de afgesproken levertijd of non-conformiteit tussen de twee teksten. 


Artikel 8 : GEHEIMHOUDING

De vertaler belooft volledige geheimhouding betreffende de te vertalen informatie,voor, tijdens en na het verwerken van de tekst. De originele documenten worden aan de opdrachtgever teruggestuurd op aanvraag. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel onderscheppen of verdwijnen van informatie door het versturen van documenten met name via Internet. De opdrachtgever dient hierom de vertaler vooraf of tijdens het accoord gaan in te lichten over de wijze waarop de opdrachtgever wenst de eventuele gevoelige informatie te versturen om de geheimhouding te waarborgen.


Artikel 9 : FORMAAT

De te vertalen tekst wordt via e-mail geleverd op Word-formaat maar kan eveneens, op aanvraag van de opdrachtgever, geleverd worden op andere formaten. Voor elke levering in een ander formaat kan extra meerwerk in rekening worden gebracht.
Alle inhoud/tekst gevonden in de door de opdrachtgever verstrekte document(en) wordt vertaald.


Artikel 10 : VERANTWOORDELIJKHEID

De verantwoordelijkheid van de vertaler beperkt zich onder alle omstandigheden tot het in rekening gebrachte bedrag. De vertaler kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld ten opzichte van klachten omtrent de manier van vertalen. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de streeftermijn kan in geen geval tot schadevergoeding leiden. De vertaler kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte gevolgen voor de opdrachtgever of een derde door het overschreiden van de streeftermijn door overmacht en vertraging via fax, modem, e-mail en andere post.


Artikel 11 : CORRECTIE EN HERLEZING

Zonder geschreven overeenkomst zal elke correctie of herziening in rekening worden gebracht volgens het geldende tarief.


Artikel 12 : BETALING

Uitgezonderd speciale omstandigheden, is het factuurbedrag netto, zonder korting en te betalen binnen 30 dagen na uitgave. In geval van wanbetaling en totdat volledige betaling is ontvangen, kunnen lopende opdrachten door de vertaler worden onderbroken. Na verstrijken van de genoemde betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag 10 procent per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige kwijting (een incassoburo wordt ingeschakeld na 6m). De vertaling blijft eigendom van de vertaler tot het tijdstip van volledige betaling.


Artikel 13 : INTELLECTUEEL EIGENDOM

Voordat een document wordt overhandigd aan de vertaler voor vertaling moet de opdrachtgever zich overtuigd hebben van het feit dat hij recht heeft de tekst te laten vertalen. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever over de originele tekst schriftelijke toestemming moet hebben gekregen van de eigenaar van de auteursrechten. De vertaler kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat een gedeelte of het geheel van de door de opdrachtgever voorgelegde tekst een auteursrecht of ander recht niet respecteert. In geval van reclamaties omtrent het verzuim van het auteursrecht of ieder ander eigendomsrecht, is de opdrachtgever de enige verantwoordelijke voor eventuele financiële gevolgen. De opdrachtgever erkent tevens dat de verkregen vertaling een nieuw document is waarvan de auteursrechten gedeeld worden tussen de auteur van de originele tekst en de vertaler. Als gevolg hiervan kan de vertaler eisen dat zijn naam zal worden vermeld op elke literaire of artistieke publicatie in overeenstemming met de wetgeving omtrent intellectueel eigendom.


Artikel 14 : ANNULERING

Indien een opdracht door de opdrachtgever tijdens de uitvoering wordt ingetrokken is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd evenals 50 (vijftig) procent van het overige gedeelte.Gemaakt in Putte dd 29 augustus 2009


Popular posts from this blog

I love my job !