Terms & Conditions


Artikel 1 : TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN - ANSPRAKELIJKHEID
De opdrachtgever accepteert voor iedere besloten overeenkomst en zonder enig voorbehoud de ieronder beschreven algemene leveringsvoorwaarden boven elk ander soort document en boven zijn eigen (leverings-) voorwaarden. Afwijkende of specifieke voorwaarden gelden slechts wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk zijn toegevoegd op de definitieve overeenkomst en ondertekend zijn door beide partijen.

Artikel 2 : TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST/OFFERTE
Voorafgaande aan iedere bestelling ontvangt de opdrachtgever een offerte die is opgemaakt op basis van de door de opdrachtgever verstrekte documenten en informatie. De offerte, verstuurd via post, fax of e-mail specificeert onder andere : Het aantal te vertalen woorden; De wijze waarop de prijs van de vertaling is berekend. 
Het tarief kan op verschillende manieren worden berekend : ofwel voor 'n vaste prijs, ofwel een rekening in uurloon, ofwel een berekening per woord (per regel, pagina of per tijd) met Microsoft Word (naar aanleiding van het aantal woorden in de te vertalen taal of de vertaalde taal) en dit alles volgens de geldende tarieven op het moment van uitgave van de offerte; De verwachte levertijd voor de vertaling; Het formaat van de te vertalen documenten en de eventuele specificaties omtrent de vormgeving; Eventuele extra's berekend vanwege spoed, achtergrond onderzoek of andere buitengewone specificaties die buiten het standaard werk van de vertaler vallen.


Als bewijs van bevestiging dient de opdrachtgever de offerte aan de vertaler ondertekend terug te sturen per post of fax zonder enige aanpassing. Indien de offerte ontvangen is via e-mail kan de opdrachtgever ook zijn toestemming geven per e-mail. De vertaler behoudt zich het recht voor om niet met de vertaling te beginnen zolang de offerte niet ondertekend door de opdrachtgever is teruggestuurd. De offerte zal als ongeldig worden beschouwd wanneer deze niet binnen drie (3) weken na verstuur-datum wordt teruggestuurd onder bovengenoemde voorwaarden. De vertaler behoudt de mogelijkheid om, nadat hiervan de opdrachtgever op de hoogte is gebracht, tarieven en/of leveringstijd aan te passen ten opzichte van de overeengekomen voorwaarden en dit met name in de volgende gevallen : wanneer de opdrachtgever documenten toevoegt of verandert na het opstellen van de offerte; in dit geval heeft de vertaler het recht het voorgestelde tarief aan te passen in verband met van de hoeveelheid gevraagd of geconstateerd extra werk; wanneer de offerte is gebaseerd op een schatting van het aantal woorden of is opgesteld naar aanleiding van een uittreksel van de te vertalen tekst. De vertaler behoudt zich het recht voor niet met de vertaling te beginnen (of verder te gaan) zolang de opdrachtgever niet duidelijk zijn schriftelijke toestemming heeft gegeven aan de nieuwe voorwaarden.


Artikel 3 : BEWIJS


Iedere copie (fax, e-mail of photocopie) van de originele ondertekende/bevestigde offerte wordt door de opdrachtgever aanvaard als geldig bewijs voor het accepteren van de overeenkomst.


Artikel 4 : AANBETALING


Een aanbetaling kan worden gevraagd voor elke bestelling uit het buitenland (binnenland=Nederland) en voor elke binnenlandse bestelling boven de 1000 euros (excl. BTW). Het bedrag van deze aanbetaling wordt vermeld op de offerte. Het uitvoeren van de opdracht begint in dit geval pas na het incasseren van de aanbetaling.


Artikel 5 : LEVERTIJD


De aangegeven levertijd die vermeld staat op de offerte is slechts geldig wanneer de opdrachtgever de bestelling bevestigt onder de in het artikel 2 genoemde voorwaarden en binnen een duur van drie (3) werkdagen na ontvangst van de offerte. Tevens dient de vertaler alle te vertalen documenten ontvangen te hebben. Na het verstrijken van deze periode kan de vermelde leveringsdatum worden aangepast afhankelijk van de hoeveelheid werk van de vertaler.


Artikel 6 : VERPLICHTINGEN VERTALER


De vertaler doet zijn best de vertaling zo getrouw mogelijk uit te voeren ten opzichte van de originele tekst en volgens de gangbare gebruiken binnen het vertalersberoep. Tevens stelt hij alles in het werk om rekening te houden met de eventuele door de opdrachtgever bijgevoegde informatie (woordenlijst, plattegronden, tekeningen, afkortingen, enzovoort) en deze op te nemen in de vertaling. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste vertaling indien de originele tekst onduidelijk of dubbelzinnig is. De opdrachtgever wordt geacht de technische samenhang van de uiteindelijke tekst te controleren.


Artikel 7 : VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER


De opdrachtgever belooft alle te vertalen tekst, specifieke terminologie en technische achtergrondinformatie die nodig kan zijn voor het tekstbegrip aan de vertaler beschikbaar te stellen wanneer dit nodig wordt geacht door de vertaler. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, kan de vertaler niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overschrijding van de afgesproken levertijd of non-conformiteit tussen de twee teksten. De opdrachtgever beschikt over een tijd van tien (10) werkdagen na ontvangst van de vertaalde of herlezen tekst om te reclameren over de kwaliteit van de vertaling. Wanneer deze duur is verstreken wordt geacht dat de vertaling correct is uitgevoerd en kan geen klacht meer worden ingediend. Elk soort bewijs van aflevering ( post, fax of e-mail) wordt hiervoor door de opdrachtgever geaccepteerd.


Artikel 8 : GEHEIMHOUDING


De vertaler belooft volledige geheimhouding betreffende de te vertalen informatie,voor, tijdens en na het verwerken van de tekst. De originele documenten worden aan de opdrachtgever teruggestuurd op aanvraag. De vertaler kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel onderscheppen of verdwijnen van informatie door het versturen van documenten met name via Internet. De opdrachtgever dient hierom de vertaler vooraf of tijdens het accoord gaan in te lichten over de wijze waarop de opdrachtgever wenst de eventuele gevoelige informatie te versturen om de geheimhouding te waarborgen.


Artikel 9 : FORMAAT


De vertaling wordt via e-mail geleverd op Word-formaat maar kan eveneens, op aanvraag van de opdrachtgever, geleverd worden op usb. Elke levering onder een ander formaat moet deel uitmaken van de overeenkomst en kan extra in rekening worden gebracht.


Artikel 10 : VERANTWOORDELIJKHEID


De verantwoordelijkheid van de vertaler beperkt zich onder alle omstandigheden tot het in rekening gebrachte bedrag. De vertaler kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld ten opzichte van klachten omtrent de manier van vertalen. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de streeftermijn kan in geen geval tot schadevergoeding leiden. De vertaler kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor directe en indirecte gevolgen voor de opdrachtgever of een derde door het overschreiden van de streeftermijn door overmacht en vertraging via fax, modem, e-mail en andere post.


Artikel 11 : CORRECTIE EN HERLEZING


De uitvoerder heeft het recht, in geval van onenigheid omtrent de uitvoering, correcties aan te brengen in overeenstemming met de opdrachtgever. Wanneer de vertaling wordt uitgegeven, ontvangt de vertaler van de uitgeverij een eerste druk waarna een herziening kan worden uitgevoerd. Zonder geschreven overeenkomst zal elke correctie of herziening in rekening worden gebracht volgens het geldende uurtarief.


Artikel 12 : BETALING


Uitgezonderd speciale omstandigheden die vermeld zijn op de offerte, is het factuurbedrag netto, zonder korting en te betalen binnen 30 dagen na uitgave. In geval van betaling via bankoverschrijving of chèque, worden eventuele extra bankkosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever volgens 'n vast bedrag of volledige terugbetaling na ontvangst van een nieuwe rekening. In geval van wanbetaling en totdat volledige betaling is ontvangen, kunnen lopende bestellingen door de vertaler worden onderbroken. Na verstrijken van de genoemde betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de 10 procent van wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige kwijting. De vertaling blijft eigendom van de vertaler tot het tijdstip van volledige betaling.


Artikel 13 : INTELLECTUEEL EIGENDOM


Voordat een document wordt overhandigd aan de vertaler voor vertaling moet de opdrachtgever zich overtuigd hebben van het feit dat hij recht heeft de tekst te laten vertalen. Dit wil zeggen dat de opdrachtgever of schrijver moet zijn van de originele tekst of schriftelijke toestemming moet hebben gekregen van de eigenaar van de auteursrechten. De vertaler kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat een gedeelte of het geheel van de door de opdrachtgever voorgelegde tekst een auteursrecht of ander recht niet respecteert. In geval van reclamaties omtrent het verzuim van het auteursrecht of ieder ander eigendomsrecht, is de opdrachtgever de enige verantwoordelijke voor eventuele financiële gevolgen. De opdrachtgever erkent tevens dat de verkregen vertaling een nieuw document is waarvan de auteursrechten gedeeld worden tussen de auteur van de originele tekst en de vertaler. Als gevolg hiervan kan de vertaler eisen dat zijn naam zal worden vermeld op elke literaire of artistieke publicatie in overeenstemming met de wetgeving omtrent intellectueel eigendom.


Artikel 14 : ANNULERING


Indien een opdracht door de opdrachtgever tijdens de uitvoering wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd evenals 50 (vijftig) procent van het overige gedeelte.